11. HZV Symposium
from Thursday, 7 November 2019 (16:30) to Friday, 8 November 2019 (16:00)
  • Monday, 4 November 2019
  • Tuesday, 5 November 2019
  • Wednesday, 6 November 2019
  • Thursday, 7 November 2019
  • Friday, 8 November 2019